Znáte dopravní značky?

aktualita

Každý účastník silničního provozu musí bezpodmínečně znát dopravní značky. Není jich skutečně málo, ale pro snadnější orientaci pomáhá rozdělení do několika skupin.

Výstražné dopravní značky

Upozorňují na místa, kde účastníkovi provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti (zatáčka vpravo, křižovatka s kruhovým objezdem atd.).

 

Dopravní značky upravující přednost

Stanovují přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích (hlavní pozemní komunikace, dej přednost v jízdě, stůj, dej přednost v jízdě atd.).

 

Zákazové dopravní značky

Ukládají účastníkovi provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení (zákaz vjezdu, zákaz zastavení, konec nejvyšší dovolené rychlosti atd.).

 

Příkazové dopravní značky

Ukládají účastníkovi provozu na pozemních komunikacích příkazy (kruhový objezd, přikázaný směr jízdy atd.).

 

Informativní zónové dopravní značky

Patří mezi ně např. značky dálnice/konec dálnice, obec/konec obce, pěší zóna atd.

 

Informativní provozní dopravní značky

Poskytují účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem (jednosměrný provoz, slepá pozemní komunikace, parkoviště atd.).

 

Informativní směrové dopravní značky

Patří mezi ně veškeré směrové tabule, čísla silnice, označení názvu ulice atd.

 

Informativní jiné dopravní značky

Patří mezi ně např. značka policie, nemocnice, první pomoc, zastávka, občerstvení apod.

 

Dopravní značky dodatkové tabulky

Značí počet, tvar křižovatky, délky úseků, mýtné atd.

 

Vodorovné dopravní značky

Např. piktogramový koridor pro cyklisty atd.

 

Světelné signály

Např. tříbarevná soustava s plnými signály atd.

 

Dopravní zařízení

Např. vodící tabule, dopravní kužel atd.

 

Zařízení pro provozní informace

Např. nápisy, obsazenost parkoviště, teploměr.

 

Speciální označení vozidel

Např. označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem apod.