Choďte na povinné zdravotní prohlídky

aktualita

Pokud se snažíte získat řidičské oprávnění, tak každý žadatel musí doložit, že splňuje příslušné zdravotní požadavky. V dalších letech pak po něm prakticky již nikdo zdravotní prohlídku nevyžaduje, a to až do věku 65 let. V České republice platí, že každý řidič amatér usedající za řídítka motocyklu či volant osobního automobilu je povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení uvedeného věku, starší osoby pak každé dva roky.

Daleko přísnější režim je nastaven pro řidiče, kteří jsou profesionály. Ti musejí povinně projít prohlídkou před zahájením výkonu činnosti a další pravidelné lékařské prohlídky jsou pak povinni absolvovat do dovršení 50 let věku každé dva roky a následně každoročně.

Kontrolujte své zdraví
Po provedení pravidelné lékařské prohlídky vydá posuzující lékař řidiči posudek o zdravotní způsobilosti. Ten musí mít písemnou formu. Je-li řidič zdravotně způsobilý s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý, je lékař povinen tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby. Je třeba připomenout, že posuzující lékař může na základě výsledku lékařské prohlídky v odůvodněných případech určit vyšetřované osobě termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou výše uvedené lhůty. Také je oprávněn nařídit před vydáním posudku provedení potřebného odborného vyšetření.

V případě, že řidič má některé problémy, je možné vystavit dokonce i potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit vozidlo jen v určitém městě či obci. Odborníci se shodují, že takovéto opatření má svůj smysl. A například senioři by je měli i uvítat. Je to ve skutečnosti pomoc řidiči, který by jinak vzhledem ke svému zdravotnímu stavu řídit vůbec nesměl. Jde o to, že senior s omezením může dojet na nákup do nejbližšího obchodu nebo k lékaři. Ale nemá se už pouštět na delší cesty. 

Často také toto omezení dostávají lidé s určitými zdravotními problémy, i když jsou mladí. Předpokládá se totiž, že místní komunikace, po kterých jezdí stále dokola, dobře znají, tudíž nehrozí, že tam způsobí malér. Navíc se na místních komunikacích v obcích jezdí pomaleji, takže, i kdyby došlo k nehodě, nemá takové následky jako v případech, že třeba špatně vidící nemocný řidič vyrazí na dálnici.

Takže, když budeme po pětašedesátce chodit na povinné lékařské prohlídky pro řidiče, počítejme s tím, že můžeme jednou dostat třeba jen povolení řídit v okolí domova. A nerozčilujme se kvůli tomu na lékaře. Mají povinnost o změnách našeho zdravotního stavu informovat.